Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

Všeobecné obchodní podmínky firmy Poklopy MITECH s.r.o. pro nakupování prostřednictvím e-shopu se řídí platnou legislativou a níže uvedeným řádem.

1. Úvod
Nákup zboží na našich internetových stránkách www.poklopy.cloud mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami, dále jen OP. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, dále jen OZ.
Je-li Kupující jiná osoba než podnikatel, který objednávkou uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ustanoveními § 2158 a násl. OZ, v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Prodávajícím je společnost:
Sídlo firmy
Poklopy MITECH s.r.o.
Třebovská 809
56943 Jevíčko


IČO: 27720136
DIČ: CZ 27720136

Účet vedený u KB 115-3206050277/0100
 

2. Pojmy
Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně prodávající.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.poklopymitech.cz nebo www.poklopy.cloud. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

3. Ochrana osobních dat

Poklopy MITECH s.r.o. neposkytuje třetím osobám informace o zaslaných datech zákazníků. Tyto data jsou zpracovány a využity k bezchybnému doručení objednaného zboží, po té jsou Vaše data smazány. Evidujeme pouze faktury, které ze zákona musí být archivovány 10 let, z těchto důvodu při následné komunikaci nutno používat pouze číslo faktury – daňového dokladu.

Neobtěžujeme zákazníky se zasíláním informací o novinkách. Co zákazník vidí, že je skladem, tam je skutečně na našem skladě.


4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem Dokončit objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Prodávající oznámí Kupujícímu potvrzení objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího, dále Akceptace. Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
Prodávající má právo před Akceptací objednávky provést kontrolu identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5. Cena a DPH
Ceny uvedené na webových stránkách e-shopu jsou uváděny jako konečné, bez DPH a včetně DPH. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací podmínky“ těchto OP, jejich výše se může dle konkrétní objednávky lišit . Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.
5.1.
Pro stálé zákazníky z řad velkoobchodů a stavebních firem poskytujeme slevy a další benefity, které jsou sjednávány individuálně a to buď na základě písemné cenové nabídky, nebo rámcovou smlouvou.
Je na zákazníkovi jestli si vybere zboží prostřednictvím e-shopu nebo na základě písemné cenové nabídky, obě tyto možnosti nabízí řadu výhod, není možné je však slučovat.
5.2.
Všechny objednávky přesahující 30.000 Kč bez DPH mají automaticky dopravu zdarma, neplatí jen u bazarového zboží.

6. Způsob platby
Nabízíme z těchto možností:
•Dobírka – platba při doručení zboží na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. Daňový doklad za zboží zasíláme mailem v termínu dle platné legislativy na emailovou adresu uvedenou v objednávce po doručení.
•Převod – faktura, fakturu za zboží se splatností je možné vystavit pouze zákazníkovi, který u nás nakupuje pravidelně, má dobrou platební historii, nebo na základě rámcové či kupní smlouvy.
•Převod – zálohová faktura, při platbě předem na účet společnosti 115-3206050277/0100 Vám bude zaslána zálohová faktura, po jejím uhrazení zašleme avizo, že platba byla připsána na náš účet a zboží bude neprodleně expedováno. Platba zálohovou fakturou je vyžadována vždy u zakázkových výrobků. Teprve po jejím uhrazení je objednávka zadána do výroby.
•Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je průměrně do 5 dní převodem.
•Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny vč. DPH.

•Platební bránou – nově pro vás zavádíme platbu platební kartou přes plaatební bráno GoPay


7. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu (akceptace) ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, mají Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

8. Dodací podmínky
Akceptované objednávky jsou expedovány následující pracovní den. V případě výpadku zboží na skladě, Vás budeme informovat a domluvíme se na náhradním termínu doručení.. Vyexpedované zboží přebírají přepravní společnosti . Konkrétního přepravce, který zásilku doručí, určuje Prodávající, podle charakteru a objemu objednaného zboží Kupujícím. Doručení zásilky je druhý, v mimořádné situaci třetí pracovní den.
Přepravní společnosti informují zákazníky prostřednictvím sms zprávy, emailem nebo telefonicky.
Podmínky dodání zboží se řídí jednotlivou objednávkou.


8.1.Doručování zboží přímo na stavbu
Zboží je možné doručit i přímo na stavbu, do objednávky v tomto případě uvádějte kontaktní osobu jen takovou, která je kompetentní k převzetí zboží a která se také na stavbě bude v době avizovaného doručení vyskytovat. Objednávka s místem doručení „STAVBA - STAVENIŠTĚ, musí obsahovat pokud možno co nejpřesnější adresu včetně PSČ, pokud to vzhledem k charakteru stavby není možné, je potřeba zadat GPS souřadnice. Dále je nutné zadat pracovní dobu od –do, kdy bude zboží převzato. Doklady při přejímce zboží na stavbě musí být pověřenou osobou objednavatele podepsány čitelně hůlkovým písmem, podpisem, datem přebírky zboží. Dopravce má právo požadovat od pověřené osoby předložení identifikačních dokladů. Nebude-li oprávněná osoba přítomna na stavbě a nebudeme-li o tom včas vyrozuměni, dopravce zboží odveze zpět a náklady dopravného budou objednavateli vyfakturovány jako marná jízda. Tento režim doručování zásilek platí pro všechny formy úhrad.

9. Způsob doručení
Zboží je zákazníkovi doručováno převážně prostřednictvím paletových zásilek, neboť charakter zboží v našem sortimentu je poměrně těžký a objemný a většinu zboží není možno posílat jako balík bez palety. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato doručovací adresa zadána v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

10. Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat zásilku zda nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu a to písemně na mail info@poklopymitech.cz. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu Poklopy MITECH s.r.o., jehož důkazem je daňový doklad – faktura.

11. Odstoupení od smlouvy
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být vždy na základě písemné zprávy na mail Info@poklopymitech.cz. Nepoškozené zboží zašlete zpět na paletě, pokud byla součástí dodávky. Nezasílejte zboží na dobírku, zboží na dobírku není možno převzít. Po převzetí zásilky nepoškozeného zboží Vás budeme kontaktovat, vystavíme Opravný daňový doklad, který Vám zašleme na e-mail a budete vyzváni k potvrzení Opravného daňového dokladu, následně částku za zboží vrátíme nejpozději do 30 dnů od doručení. Prodávající si vyhrazuje právo započítat od hodnoty zboží náklady na dopravu a balné snížením hodnoty z vrácené kupní ceny. Konkrétní adresu skladu, na kterou budete zboží vracet Vám vždy sdělíme obratem v odpovědi na Váš informační e-mail. Na jiné adrese, než to kterou Vám sdělíme, nebude možno zboží z technických důvodů převzít.
Odstoupení od smlouvy není možné u výrobků vyráběných na zakázku a zaslaných na základě odsouhlasené cenové a konstrukční nabídky.

12. Záruční doba
Záruční doba na prodávané poklopy je 24 měsíců, pokud jsou poklopy umístěny v běžném prostředí, které tvoří například okolí rodinných domů, vstupní prostory budov a chodby či sklepy. Při umístění v extrémních podmínkách je záruka sjednána individuálně, pokud zákazník neuvede do objednávky, že se jedná o extrémní podmínky, je uvažováno běžné prostředí. Záruka na těsnění, mechanické části jako jsou pružiny, plynové vzpěry je záruka 12 měsíců.


13. Prohlášení o shodě a doporučení montážní návody
Kupující je povinen se seznámit s návodem k montáži nebo používání zakoupeného výrobku před jeho použitím. Návody k obsluze nebo montáži jsou buď přiloženy přímo u zboží nebo jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.poklopy.cloud
V případě, že by návod ke zboží nebyl k dispozici na webu, Prodávající zašle návod Kupujícímu na vyžádání.

14. Ostatní
Obchodní podmínky firmy Poklopy MITECH s.r.o. a provozovateli e-shopu jsou nadřazeny Obchodním podmínkám kupujícího. OP jsou volně ke stažení a jsou průběžně aktualizovány.


Reklamační řád
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Poklopy MITECH s.r.o. (dále jen „prodávající“). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží“ či „výrobek“) e-shopu.
2. Formulace pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před formulacemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se formulace pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI
1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví buď v době 2 let ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). Záruční doba vzniká dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek.
2. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.
3. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
4. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.
5. Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku.
6. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.
7. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.
8. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o odpovědnosti, případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
9. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje – li to povaha výrobku.
10. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
11. Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů.
12.Záruku dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě záruky dle těchto podmínek a reklamačního řádu se nejedná o záruku za jakost výrobku.
13.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo jeho součástek.
14.Pokud dojde v době trvání záruky k výměně součástky nebo výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek vztahovat nová dvouletá záruka. Pokud byla při prodeji výrobku poskytnutá prodloužená záruka a její zbývající část je v době uplatnění reklamace delší než nová dvouletá záruka, dále plyne zbytek této prodloužené záruky.
15. V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí dvou let záruční doby rozhodne o způsobu vyřízení reklamace prodávající.
16. Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.
17. Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
18. Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní toto prohlášení spolu s prodejním dokladem.
III. REKLAMACE
1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu).
2. Reklamaci lze uplatnit: e-mailem na e-mailové adrese: info@poklopymitech.cz, v případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
3. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.

GDPR

Verze dokumentu: 1.1.2018_001

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma:  Poklopy MITECH s.r.o.
Sídlo:  Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
IČO:  27720136
Tel.: +420 776 688 353
E-mail:silberska@poklopymitech.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

Informování o stavu objednávky.
Doručení objednaného zboží.
Daňové evidence
Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí.
Vyřízení případné reklamace.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které náš e-shop používá, naleznete ve svém účtu v sekci Soukromí.

Pokud jste neodeslal objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data třetí aplikací třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

Jak využíváme Cookies

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?


Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Anonymizace osobních údajů.
Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
Víceúrovňový firewall.
Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje.

Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

Obecná ustanovení

Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
Požádá-li kupující o informacích ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)